Ankieta Absolwenta Szkoły

Celem ankiety jest analiza losów absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.
Wyniki ankiety umożliwią ewaluację procesu dydaktyczno – wychowawczego w naszej szkole.


1. Imię i nazwisko:

2. Rok ukończenia szkoły:

3. Po ukończeniu szkoły:

kontynuujesz naukę na studiach dziennych
kontynuujesz naukę na studiach zaocznych lub wieczorowych
kontynuujesz naukę w szkole policealnej
aktualnie nie uczysz się w żadnej szkole
pracujesz

4. Miejsce dalszego kształcenia:

nazwa uczelni/szkoły:
wydział:
kierunek/specjalność:
miejscowość

5. Miejsce pracy:

nazwa zakładu:
miejscowość:
stanowisko:

6. Inne ważne informacje (ukończone kursy, działalność społeczna):

7. Adres email (to pole jest obowiązkowe)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb szkoły niezbędnych do ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 roku o Ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000)
Obowiązek informacyjny i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 2.
2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Mateusz Zarychta, e-mail: mateusz@epomerania.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb szkoły, niezbędnych do ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok.
5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.